VIỆC VẬN DỤNG CƠ CHẾ ĐIỀU TIẾT CỦA LUẬT TỤC Ở TÂY NGUYÊN VÀ VẤN ĐỀ ĐA DẠNG LUẬT

20/02/2017

Bài viết bao gồm các nội dung về việc vận dụng cơ chế điều tiết của luật tục ở Tây Nguyên và việc nhìn nhận vấn đề “đa dạng luật” ở các cộng đồng dân tộc thiểu số theo hướng một cách nhìn công bằng hơn về vai trò của cả luật tục và luật pháp. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra rằng, việc thấu hiểu mối tương tác giữa các chuẩn mực xã hội trong phạm vi một cộng đồng và nhấn mạnh luật pháp chỉ như một trong nhiều chuẩn mực xã hội tác động tới mô hình hành vi ứng xử của con người là những điểm trọng tâm trong quá trình vận dụng luật tục trong quản lý xã hội ở cộng đồng người dân tộc thiểu số.


TRƯƠNG THỊ HIỀN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​