VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CÓ UY TÍN TRONG GÌN GIỮ VÀ PHÁT HUY BẢN SẮC VĂN HÓA VÙNG DÂN TỘC THIỂU SỐ Ở TÂY NGUYÊN

20/02/2017

Xuất phát từ tính chất đặc thù, riêng có, trong cộng đồng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên đã có sự tồn tại của một bộ phận người có uy tín. Họ vừa là chứng nhân của một quá trình biến động văn hóa mạnh mẽ của vùng đất này, đồng thời cũng chính là chủ thể quan trọng trong việc gìn giữ, lưu truyền và phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp đó. Bài viết này tập trung làm rõ những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng Tây Nguyên; những tiêu chí xác định người có uy tín trong cộng đồng tộc người thiểu số, đặc biệt là luận giải vai trò của người có uy tín và gợi mở một số chính sách nhằm phát huy vai trò của chủ thể này trong gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa vùng dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên hiện nay. 


LÊ HOÀNG VIỆT LÂM

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​