Trần Mộng Bạch với việc hình thành Cương lĩnh của Tân Việt cách mạng đảng

26/01/2005


Đinh Trần Dương.

Số 6(82)/2005. Tr 77-86.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​