Cơ sở nhận thức luận trong những đề nghị canh tân của Nguyễn Trường Tộ

26/01/2005


Nguyễn Nam Thắng.

Số 6(82)/2005. Tr 68-76.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​