Gắn chiến lược phát triển con người Việt Nam với việc kế thừa và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa

26/01/2005


Nguyễn Thị Bích Thủy.

Số 6(82)/2005. Tr 53-56.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​