V.I. Lênin bàn về logic học của Hêghen

26/01/2005


Nguyễn Anh Tuấn.

Số 6(82)/2005. Tr 15-23.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​