Dịch vụ xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay - Thực trạng và giải pháp

26/01/2005


Nguyễn Chí Dũng.

Số 11(135)/2009. Tr 42-51.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​