Tổng quan các cách tiếp cận trong nghiên cứu về hành vi tìm kiếm sức khỏe.

26/01/2005


Lê Thị Ngọc Hạnh.

Số 11(135)/2009. Tr 31-41.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​