​​
Định hướng nghiên cứu

Dự án "Thúc đẩy Mạng lưới Tri thức Đa phương nghiên cứu Xuyên ngành ứng phó với Thách thức toàn cầu"

​​​
Liên kết Website
Dự án “Thúc đẩy Mạng lưới Tri thức Đa phương Nghiên cứu Xuyên ngành Ứng phó với Thách thức Toàn cầu” (Viết tắt tiếng Anh: KNOTS; Mã số: 574069-EPP-1-2016-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) là dự án quốc tế do Đại học Vienna chủ trì, thực hiện trong ba năm (2017-2019), nhằm thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu xuyên ng...