Vào năm 1983, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, các nhà khảo cổ đã phát hiện ra di tích cư trú của cư dân cổ có niên đại khoảng hơn 5.000 năm cách ngày nay tại địa điểm Bàu Dũ. Các cuộc khai quật sau đó diễn ra vào những năm 1983, 1984, 2014, và gần đây nhất vào tháng 3 năm 2017, nhằm tìm hiểu về đời số...
Ngày 16 tháng 01 năm 2018, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phối hợp cùng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ tổ chức Hội thảo Khoa học “Văn hóa các dân tộc thiểu số tại chỗ vùng tây Nam Bộ - Những vấn đề đặt ra trong phát triển bền vững vùng” tại Thành phố Cần Thơ.