Tạp chí Khoa học xã hội thông báo: "Thể lệ gửi bài cho Tạp chí Khoa học xã hội" (mới)

24/09/2015

Để nâng cao chất lượng và hình thức Tạp chí theo hướng chuyên nghiệp và hiện đại, phù hợp với thông lệ khoa học quốc tế, Tạp chí rất mong các cộng tác viên gửi bài theo đúng thể lệ sau đây.
1. Bài gửi đăng trên Tạp chí Khoa học Xã hội đề nghị không gửi đăng trên các sách, báo và tạp chí khác.
2. Bài gửi đăng đánh máy vi tính trên một mặt giấy (khổ A4, co chữ 14). Mỗi bài gửi cho tòa soạn 2 bản chính (không quá 15 trang) và 2 bản tóm tắt nội dung (không quá 10 dòng). Dùng font chữ unicode (chuẩn quốc gia).
3. Bài cần phải chia thành các tiểu mục được đánh số theo thứ tự: 1, 2 ; 1.1, 1.2; 1.1.1; 1.1.2). Tên tiểu mục cần ngắn gọn, không có chấm câu.
4. Tên riêng người, địa phương, thuật ngữ tiếng nước ngoài để nguyên văn, không phiên âm sang tiếng Việt.
5. Các đoạn trích dẫn trong bài để trong dấu ngoặc kép, không in nghiêng.
6. Các chú thích để ở cuối bài, trước mục Tài liệu trích dẫn, đánh theo số thứ tự 1, 2, 3. Tài liệu trích dẫn trong bài để trong dấu ngoặc đơn và viết theo thứ tự: họ tên tác giả, năm, số trang. 
Thí dụ: (Lê Văn Th., 1999, tr. 20).
 (J.P. Lester, 2000, tr. 32).
7. Bài nghiên cứu cần có mục tài liệu trích dẫn ở cuối. Tài liệu trích dẫn cuối bài có đánh số theo thứ tự họ (kể cả tác giả Việt Nam). Thứ tự trong tài liệu trích dẫn như sau: Họ, tên tác giả. Năm xuất bản. Tên tài liệu (chữ nghiêng). Địa điểm xuất bản: Nhà xuất bản.
Họ, tên tác giả. Năm xuất bản. Tên tài liệu (chữ nghiêng). Tên tạp chí, số, trang.
Thí dụ: 1. Đinh Lê Bảo. 2003. Công nghiệp hóa. Hà Nội: Nxb. Khoa học Xã hội. 
 2. Lester, James. 2001. Public Policy. Belmont: Wadsworth. 
 3. Nguyễn Ánh. 2002. Du lịch biển. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 10, tr.25-35. 
8. Cuối bài cần ghi rõ họ tên, chức danh khoa học, học vị, tên cơ quan và địa chỉ, điện thoại, email để Tòa soạn tiện liên hệ với tác giả.
9. Bài không sử dụng, Tòa soạn xin phép không trả lại bản thảo.
10. Để bài gửi đến có hình thức hoàn hảo theo yêu cầu của Thể lệ, xin quan sát kỹ các bài viết đã in trong số Tạp chí gần đây.
Tòa soạn Tạp chí Khoa học Xã hội 
 
Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website