Lễ ký Hợp đồng Thực hiện đề tài Khoa học cấp Quốc Gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ

21/03/2016

Ngày 26/02/2016, tại trụ sở Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, số 49 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra Lễ ký Hợp đồng Thực hiện đề tài Khoa học cấp Quốc Gia thuộc Chương trình Tây Nam Bộ lĩnh vực khoa học xã hội, khoa học nhân văn và Phát triển bền vững cho hai Chủ nhiệm đề tài thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (SISS), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (VASS). Chương trình Tây Nam Bộ được triển khai trong giai đoạn 2014 – 2019, với mục tiêu: cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định chiến lược, chính sách và thúc đẩy nghiên cứu ứng dụng Khoa học và Công nghệ (KH&CN), triển khai các giải pháp KH&CN phục vụ phát triển bền vững, phù hợp với đặc thù và thế mạnh của vùng Tây Nam Bộ, đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Tham dự Lễ ký Hợp đồng gồm có: GS.TS. Nguyễn Xuân Thắng - Chủ tịch Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Quang Thuấn - PCT Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam, Ông Bùi Văn Quyền - Đại diện Văn phòng chương trình Tây Nam Bộ, TS. Phú Văn Hẳn - Đại diện Lãnh đạo Viện khoa học xã hội vùng Nam Bộ và chủ nhiệm của 2 đề tài: PGS. TS. Lê Thanh Sang và TS. Võ Công Nguyện.

Hai đề tài về Tây Nam Bộ vừa được phê duyệt bao gồm:

1. Đề tài: Nghiên cứu tổng thể vấn đề dân tộc đối với việc phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ. Chủ nhiệm đề tài: TS. Võ Công Nguyện. Mục tiêu tổng quát: Trên cơ sở nhận diện lịch sử và thực trạng, dự báo xu hướng và động thái các vấn đề dân tộc và quan hệ dân tộc ở vùng Tây Nam Bộ, đề tài đề xuất định hướng và hệ giải pháp xây dựng khối đoàn kết dân tộc phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ đến 2020, tầm nhìn 2030.

2. Đề tài: Vấn đề dân số và di dân trong phát triển bền vững vùng Tây Nam Bộ. Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Lê Thanh Sang. Mục tiêu tổng quát: Tìm hiểu thực trạng, phân tích động thái dân số và di dân vùng Tây Nam Bộ trong giai đoạn 1986-2015, dự báo xu hướng dân số và di dân của vùng trong giai đoạn 2015-2025 và tầm nhìn đến 2035 trong phát triển bền vững vùng; phân tích tác động của các vấn đề dân số và di dân đối với phát triển bền vững vùng; từ đó đề xuất với Chính phủ, vùng và các địa phương trong vùng về quan điểm và giải pháp chính sách đối với các vấn đề liên quan.

Hai đề tài vừa được phê duyệt và ký kết là nỗ lực và tâm huyết của các nhà nghiên cứu thuộc Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Đây là cơ hội để Viện tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò của mình trong hoạt động nghiên cứu, góp phần vào sự phát triển bền vững vùng Nam Bộ. 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website