Giới thiệu Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ

01/01/2021

Giới thiệu Viện Khoa Học Xã Hội Vùng Nam Bộ

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ có tên giao dịch quốc tế bằng tiếng Anh là Southern Institute of Social Siences, SISS - tiền thân là Viện Khoa học xã hội miền Nam - được thành lập  vào ngày 12/9/1975, theo Quyết định số 13/QĐ/75 do Bí thư Trung ương Cục miền Nam Nguyễn Văn Linh ký. Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, có chức năng nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn cơ bản về phát triển bền vững vùng Nam Bộ dưới góc độ khoa học xã hội; cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối, chiến lược, quy hoạch chính sách phát triển nhanh và bền vững của vùng; tổ chức đào tạo sau đại học về khoa học xã hội cùng với Học viện Khoa học Xã hội; tư vấn về phát triển bền vững; tham gia phát triển tiềm lực khoa học xã hội của vùng.

Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ trải qua các thời kỳ phát triển với nhiều tên gọi khác nhau: Viện Khoa học xã hội miền Nam, Cơ sở Nghiên cứu của Uỷ ban Khoa học xã hội Việt Nam ở phía Nam, Viện Khoa học Xã hội tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Viện Phát triển bền vững vùng Nam Bộ và nay là Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ. Hiện nay, Viện có gần 80 nhà nghiên cứu. Trong đó có gần 60 người có chức danh giáo sư, phó giáo sư, học vị tiến sĩ, thạc sĩ. Viện có 10 trung tâm nghiên cứu, 3 phòng chức năng giúp việc Viện trưởng và Tạp chí Khoa học xã hội, Thư viện Khoa học xã hội.

Các tin đã đưa ngày:

TRI ÂN 93 MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG

Sự ra đời của Đảng mang lại thắng lợi vẻ vang cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, đem lại hạnh phúc, ấm no, sự phát triển cho Việt Nam trong suốt gần 100 năm qua.