TRI ÂN 93 MÙA XUÂN CỦA ĐẢNG

Sự ra đời của Đảng mang lại thắng lợi vẻ vang cho sự nghiệp cách mạng của Việt Nam, đem lại hạnh phúc, ấm no, sự phát triển cho Việt Nam trong suốt gần 100 năm qua.