SINH VIÊN VÀ ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH (SMARTPHONE): VIỆC SỬ DỤNG VÀ NHỮNG ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC HỌC TẬP VÀ QUAN HỆ XÃ HỘI

01/06/2017

Bài viết tìm hiểu những đặc điểm của việc sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) ở vài nhóm sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh và ảnh hưởng của nó lên quan hệ xã hội và việc học tập của nhóm người trẻ này. Lý thuyết quyết định luận kỹ thuật của M. McLuhan tuy không hoàn toàn được chấp nhận, nhưng cũng gợi cho ta nhiều suy nghĩ khi một công nghệ mới tác động lên ứng xử của các cá nhân và những mối quan hệ xã hội nói chung.


NGUYỄN XUÂN NGHĨA - PHAN THỊ MINH PHƯƠNG - ĐINH THỊ KIM ÁNH - NGUYỄN THỊ TRANG

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​