THỰC TRẠNG VÀ VẤN ĐỀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG HỌC SINH TIỂU HỌC (Trường hợp huyện Cần Đước, tỉnh Long An)

04/05/2016

Sách báo có ảnh hưởng rất lớn tới quá trình nhận biết thế giới và hình thành nhân cách của trẻ. Tuy nhiên, văn hóa đọc của trẻ em hiện nay chưa được định hướng và quan tâm đúng mức, đặc biệt là ở khu vực nông thôn. Bài viết này dựa trên kết quả khảo sát về văn hóa đọc của học sinh tiểu học trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Qua đó nhận thấy hiện nay học sinh tiểu học ở nông thôn ít quan tâm đọc sách, nếu có quan tâm thì thể loại sách đọc còn chưa bổ ích; sự quan tâm của nhà trường, giáo viên và gia đình đối với sự đọc của các em còn ít; hệ thống thư viện trường chưa đáp ứng yêu cầu phát triển “văn hóa đọc” trong các em… Từ thực trạng trên, chúng tôi đưa ra những phân tích lý giải và một số kiến nghị nhằm phát triển văn hóa đọc trong các trường tiểu học ở nông thôn.


NGUYỄN HOÀNG DUNG

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​