QUÁ TRÌNH BIẾN ĐỔI CỦA TỔ CHỨC BUÔN LÀNG NGƯỜI KƠHO Ở THỊ TRẤN LẠC DƯƠNG TỈNH LÂM ĐỒNG

30/08/2015

Làng (bon) là một tổ chức xã hội truyền thống căn bản của các tộc người thiểu số tại chỗ Tây Nguyên, trong đó có người Kơho. Làng là trung tâm sinh hoạt mọi mặt của đời sống xã hội, có chức năng to lớn trong tổ chức quản lý, điều hành cộng đồng về kinh tế - văn hóa - giáo dục và ý thức tộc người trong bối cảnh trình độ phát triển chưa cao.Bước vào xã hội hiện đại, các quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa gắn với lịch sử xâm nhập của chủ nghĩa thực dân, của nền kinh tế thị trường, và sự đan xen văn hóa do cộng cư với các tộc người khác đã làm cho không gian vật chất và tổ chức xã hội của buôn làng Kơho với các tính chất truyền thống của nó ở thị trấn Lạc Dương trở nên rất mờ nhạt.

LÊ MINH CHIẾN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​