GÓP PHẦN LÀM RÕ QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN “VĂN HÓA LÀ NỀN TẢNG TINH THẦN CỦA XÃ HỘI”

30/08/2015

Trong quá trình đổi mới, Đảng ta đã sớm khẳng định “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội” (Nghị quyết Trung ương 4, khóa VII, tháng 1/1993) và khẳng định vai trò nguồn lực nội sinh của văn hóa trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Gần đây nhất tại Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI, một lần nữa Đảng ta khẳng định “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu, động lực phát triển bền vững đất nước”. Trên cơ sở quan điểm và đường lối của Đảng, bài viết này phân tích làm rõ bốn nội dung cơ bản của quan điểm phát triển “văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội”.

TRẦN QUỐC HOÀN

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​