NHỮNG NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY

08/01/2015

TÓM TẮT

Phát triển nguồn nhân lực là một vấn đề liên quan đến nhiều lĩnh vực, do vậy nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực của một quốc gia cần được tiếp cận một cách có hệ thống. Bài viết đề cập đến những nhân tố tác động đến phát triển nguồn nhân lực.


NGUYỄN LONG GIAO

Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​