PHẢN TƯ VỀ KHÁI NIỆM PHÁT TRIỂN

08/01/2015

TÓM TẮT

Theo cách nhìn của hậu cấu trúc luận về quan hệ giữa từ ngữ và ý nghĩa, bài viết này thảo luận những mặc định của khái niệm “phát triển”. Bài viết lập luận rằng khái niệm này có những hàm ý độc đoán và phi chính trị mang tính lấy châu Âu làm trung tâm, không thể dễ dàng khắc phục bằng cách định nghĩa lại cho nó tiến bộ hơn. Bài viết cũng làm rõ những cách hiểu sai lệch nảy sinh từ những định nghĩa khác nhau về “phát triển”, và gợi ý những khái niệm tiềm năng khác đang sử dụng có thể thay thế.


ARAM ZIAI - NGUYỄN TUẤN SINH dịch - BÙI THẾ CƯỜNG hiệu đính

Tạp chí Khoa Học Xã Hội số 02 năm 2013

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​