Tư tưởng triết học hài hòa thời Lý-Trần

26/01/2005


Hà Thúc Minh.

Số 6(106)/2007. Tr 8-18.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​