Ranh giới vùng ven đô của Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

26/01/2005


Micheal Leaf.

Số 11(135)/2009. Tr 17-30.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​