Phương tiện dùng để khen, chê và thang độ khen, chê trong văn hóa Việt

26/01/2005


Đỗ Thị Bình.

Số 10(146)/2010. Tr. 47-52.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​