Về tính dễ hiểu trong phương pháp tuyên truyền của Chủ tịch Hồ Chí Minh

26/01/2005


Hoàng Quốc Bảo .

Số 5 (141)-2010, tr. 1-7.

​​
Tạp chí khoa học xã hội                                               
 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh
​​​​​​