Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 2 năm 2019
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 2 năm 2019
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 1 năm 2019
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 1 năm 2019
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 12 năm 2018
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 12 năm 2018
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 10 và 11 năm 2018
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 10 và 11 năm 2018
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 9 năm 2018
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 9 năm 2018
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​