Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 7 năm 2019
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 7 năm 2019
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 6 năm 2019
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 6 năm 2019
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 5 năm 2019
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 5 năm 2019
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 4 năm 2019
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 4 năm 2019
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 3 năm 2019
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 3 năm 2019
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​