Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 02 năm 2017
Nguồn:
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 01 năm 2017
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 01 năm 2017
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 11 năm 2016
Nguồn:
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 10 năm 2016
Nguồn:
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 09 năm 2016
Nguồn:
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​