Tóm tắt: Số 2 (78) - Năm 2005
Nguồn:
Tóm tắt: Số 1 (77) - Năm 2005
Nguồn:
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​