Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội - Số 6 (82) - Năm 2005
Nguồn:
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội - Số 5 (81) - Năm 2005
Nguồn:
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội - Số 4 (80) - Năm 2005
Nguồn:
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội - Số 3 (79) - Năm 2005
Nguồn:
Tóm tắt: Số 2 (78) - Năm 2005
Nguồn:
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​