Tóm tắt: Tạp chí Khoa học Xã hội số 11 năm 2020
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 11 năm 2020
Tóm tắt: Tap chí Khoa học Xã hội số 10 năm 2020
Nguồn: Tap chí Khoa học Xã hội số 10 năm 2020
Tóm tắt: Tap chí Khoa học Xã hội số 09 năm 2020
Nguồn: Tap chí Khoa học Xã hội số 09 năm 2020
Tóm tắt: Tap chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2020
Nguồn: Tap chí Khoa học Xã hội số 08 năm 2020
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 7 năm 2020
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 7 năm 2020
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​