Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 9 năm 2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 9 năm 2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 8 năm 2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 8 năm 2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 7 năm 2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 7 năm 2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 06 năm 2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 06 năm 2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 5 năm 2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 5 năm 2021
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​