Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 1(293)2023
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 1(293)2023
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(292)2022
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(292)2022
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(291)2022
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(291)2022
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(290)2022
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(290)2022
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(289)2022
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(289)2022
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​