Tóm tắt: Tap chí Khoa học Xã hội số 04 năm 2021
Nguồn: Tap chí Khoa học Xã hội số 04 năm 2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 3 năm 2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 3 năm 2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 2 năm 2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 2 năm 2021
Tóm tắt: Tap chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2021
Nguồn: Tap chí Khoa học Xã hội số 01 năm 2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học Xã hội số 12 năm 2020
Nguồn: Tạp chí Khoa học Xã hội số 12 năm 2020
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​