Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 07 năm 2017
Nguồn:
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 06 năm 2017
Nguồn:
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 05 năm 2017
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội số 05 năm 2017
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 04 năm 2017
Nguồn:
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội số 03 năm 2017
Nguồn:
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​