Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(280)2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 12(280)2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 11(279)2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(278)2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 10(278)2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(277)2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 9(277)2021
Tóm tắt: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 8(276)2021
Nguồn: Tạp chí Khoa học xã hội (Tp. Hồ Chí Minh) - Số 8(276)2021
TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI (TP. Hồ Chí Minh)                                              
Địa chỉ: 270 Nguyễn Trọng Tuyển, P.8, Q. Phú Nhuận, 
TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84-8)-39990058.
​​​​​