​​
Định hướng nghiên cứu

Dự án "Thúc đẩy Mạng lưới Tri thức Đa phương nghiên cứu Xuyên ngành ứng phó với Thách thức toàn cầu"

​​​
Liên kết Website
Dự án “Thúc đẩy mạng lưới tri thức đa phương nghiên cứu xuyên ngành ứng phó với thách thức toàn cầu” (Fostering Multi-lateral Knowledge Networks of Transdisciplinary Studies to Tackle Global Challenges. Viết tắt: KNOTS. Mã số: 574069-EPP-1-2016-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) khởi động từ đầu 2017 và kéo dài ...
Dự án “Thúc đẩy Mạng lưới Tri thức Đa phương Nghiên cứu Xuyên ngành Ứng phó với Thách thức Toàn cầu” (Viết tắt tiếng Anh: KNOTS; Mã số: 574069-EPP-1-2016-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) là dự án quốc tế do Đại học Vienna chủ trì, thực hiện trong ba năm (2017-2019), nhằm thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu xuyên ng...
Các thành viên tham gia Dự án KNOTS
Ngày 23/4/2018, Dự án KNOTS phối hợp với Ban Công tác phía Nam Hội Xã hội học Việt Nam tổ chức seminar “Xuyên ngành với nhà xã hội học”.