THÚC ĐẨY MẠNG LƯỚI TRI THỨC ĐA PHƯƠNG NGHIÊN CỨU XUYÊN NGÀNH ỨNG PHÓ VỚI THÁCH THỨC TOÀN CẦU (Fostering Multi-lateral Knowledge Networks of Transdisciplinary Studies to Tackle Global Challenges)

27/12/2017

Dự án “Thúc đẩy Mạng lưới Tri thức Đa phương Nghiên cứu Xuyên ngành Ứng phó với Thách thức Toàn cầu” (Viết tắt tiếng Anh: KNOTS; Mã số: 574069-EPP-1-2016-1-AT-EPPKA2-CBHE-JP) là dự án quốc tế do Đại học Vienna chủ trì, thực hiện trong ba năm (2017-2019), nhằm thúc đẩy đào tạo và nghiên cứu xuyên ngành (transdisciplinary research), với sự tham gia của 8 cơ sở đại học và nghiên cứu, trong đó có 3 cơ sở ở Việt Nam (Đại học Vienna, Đại học Bonn, Đại học Charles ở Prague, Đại học Chulalongkorn, Đại học Chiang Mai, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ, Đại học Mở TPHCM, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam).

 

A. MỤC TIÊU DỰ ÁN

 

1-Mục tiêu đào tạo: Xây dựng phương pháp luận đào tạo mang tính đổi mới và phát triển giáo trình nhằm cung cấp những tri thức và kỹ năng để giải quyết những thách thức toàn cầu.

 

2-Mục tiêu khoa học: Xây dựng một mạng lưới đa phương về nghiên cứu xuyên ngành bằng cách thúc đẩy hợp tác nghiên cứu xuyên ngành giữa giới hàn lâm với các khu vực không hàn lâm.

 

3-Mục tiêu chiến lược: Tăng cường quốc tế hóa các cơ sở đào tạo đại học và năng lực của chúng để kết nối nghiên cứu và đổi mới khoa học.

 

Mục tiêu tổng quát của Dự án là xây dựng các mạng lưới tri thức khu vực và quốc tế về nghiên cứu xuyên ngành (KNOTS: knowledge networks of transdisciplinary studies). Những mạng lưới ấy sẽ nâng cao năng lực đổi mới trong việc đào tạo và phát triển nhân lực hàn lâm và chuyên môn ở các cơ sở tham gia Dự án.

Để đáp ứng nhu cầu hiểu biết sự phát triển và những vấn đề nảy sinh trong ba lĩnh vực quan tâm (bất bình đẳng xã hội, xuống cấp môi trường, di dân), Dự án sẽ đóng góp vào tăng cường nghiên cứu hàn lâm đỉnh cao, thúc đẩy trao đổi giữa khu vực hàn lâm và không hàn lâm, nhằm tăng cường phát triển xã hội tri thức ở Đông Nam Á, đồng thời hình thành những tiếp cận xuyên ngành và bao trùm.

Việc phát triển phương pháp giảng dạy về nghiên cứu so sánh xuyên ngành và việc tạo ra một mạng lưới quốc tế phong phú và bền vững giữa các cơ sở đại học làm cho đây là một dự án hai tầng. Thông qua quá trình thực hiện, các chương trình nghiên cứu và đào tạo hiện có sẽ được làm giàu thêm bằng các tiếp cận và phương pháp xuyên ngành, bao gồm các nghiên cứu định tính so sánh. Bổ sung những tri thức và kỹ năng chuyên môn về các vấn đề bức xúc như bất bình đẳng xã hội, di dân và xuống cấp môi trường là một mục tiêu quan trọng của Dự án.

Sản xuất tri thức về đào tạo xuyên ngành và thúc đẩy trao đổi giữa khu vực hàn lâm và không hàn lâm là trục then chốt của Dự án. Làm việc xuyên ngành trong các cơ sở đại học hợp tác với khu vực không hàn lâm sẽ thúc đẩy việc học hỏi lẫn nhau là tiêu chuẩn sản xuất tri thức ứng phó với thách thức toàn cầu đa yếu tố. Nghiên cứu và đào tạo sẽ có ích lợi thông qua việc kết hợp các đối tác không hàn lâm vào quá trình sản xuất tri thức.

Hợp tác khu vực sẽ được nâng cao một cách có hệ thống mở rộng tính quốc tế của các cơ sở đại học trong khu vực tham gia Dự án, đạt tới mục tiêu cuối cùng của Dự án là các đối tác trở thành trung tâm tham chiếu bền vững về nghiên cứu và đào tạo xuyên ngành đối với những biến đổi toàn cầu và khu vực.

 

B. HOẠT ĐỘNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN CỦA DỰ ÁN

 

Dự án dựa trên nguyên tắc cùng mở rộng và phát triển phương pháp và nguồn lực giảng dạy hiện có, thử nghiệm chúng ở các chủ đề và cơ sở giảng dạy, tổ chức các chuyến tham quan, lớp tập huấn mùa hè và hội thảo. Để phát triển phương pháp giảng dạy, năng lực nghiên cứu xuyên ngành của các đối tác sẽ được kết hợp với tri thức khu vực và địa phương, được thích ứng và điều chỉnh để đáp ứng với các cơ sở đại học địa phương nhằm thu được kết quả tốt nhất.

Dự án được thực hiện thông qua các module chủ đề. Liên quan đến các mục tiêu nêu trên, các hoạt động và phương pháp của Dự án như sau:

1-Mục tiêu 1 – Mục tiêu Giáo dục: Xây dựng các phương pháp giảng dạy mang tính đổi mới và phát triển học liệu tương ứng nhằm cung cấp tri thức cơ bản cho thách thức toàn cầu.

Dự án sử dụng hội thảo khởi động để cập nhật và xác định mặt bằng hiện trạng nghiên cứu và giảng dạy xuyên ngành ở các đối tác. Học liệu cho module đào tạo giảng viên và module nghiên cứu xuyên ngành cho sinh viên sẽ được phát triển, thích ứng và điều chỉnh dựa trên kết quả và kinh nghiệm của ba chủ đề thực tiễn.

Đại học Chiang Mai, Viện KHXH vùng Nam Bộ và Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam sẽ thực hiện những chủ đề này, kết hợp với cơ sở đào tạo, tham quan, hội thảo và tập huấn mùa hè, với các đối tác không hàn lâm, bước đầu thử nghiệm học liệu. Phương pháp định tính so sánh xuyên ngành sẽ được sử dụng và thử nghiệm trong những bối cảnh đa dạng.

Trong năm thứ hai, tổ chức hội thảo tập huấn cho người tập huấn, mỗi đối tác sẽ có 2 cán bộ tham gia đào tạo về phương pháp giảng dạy xuyên ngành. Tài liệu dạy và học cũng sẽ được hoàn chỉnh. Trong năm thứ ba, những cán bộ đã được tập huấn sẽ tổ chức các hội thảo tập huấn cho giảng viên/ nghiên cứu viên. Kết quả sẽ được sử dụng cho việc đào tạo nghiên cứu xuyên ngành cho sinh viên.     

 

2-Mục tiêu 2 – Mục tiêu khoa học: Hình thành mạng lưới nghiên cứu xuyên ngành đa phương bằng cách hỗ trợ các trung tâm hợp tác xuyên ngành giữa giới hàn lâm và các khu vực không hàn lâm.

Trong giai đoạn chuẩn bị, các đối tác xác định và lựa chọn những người tham gia từ khu vực không hàn lâm, có tính đến chủ đề và địa lý. Đại học Chulalongkorn tổ chức một hội nghị với các đối tác không hàn lâm. Các đối tác không hàn lâm tham gia nghiên cứu thực địa, tập huấn mùa hè và hội thảo, để cùng phát triển và thử nghiệm các phương pháp nghiên cứu xuyên ngành. Các kết quả chủ đề được trình bày và thảo luận cùng với các đối tác không hàn lâm để kết nối  nghiên cứu và chính sách trong năm thứ ba Dự án. Mục tiêu của sự hợp tác này là tạo ra hợp tác liên khu vực giữa giới hàn lâm và không hàn lâm, và định chế hóa sự hợp tác này trong các cơ sở đại học.

 

3-Mục tiêu 3 – Mục tiêu chiến lược: Tăng cường quốc tế hóa các cơ sở đại học và năng lực của chúng trong việc xây dựng mạng lưới đổi mới nghiên cứu và khoa học.

Thiết kế Dự án và việc hợp tác chặt chẽ bên trong và bên ngoài Dự án, cũng như chiến lược truyền bá nhằm làm cho các cơ sở đại học mang tính quốc tế hơn, kết nối tốt hơn trong khu vực cũng như với châu Âu. Kết nối giữa các đối tác Thái Lan và Việt Nam sẽ tăng cường và hiện đại hóa, cung cấp cho họ những phương pháp đào tạo mang tính đổi mới, những kỹ năng hợp tác khoa học và thể chế. Các đội làm việc ở những cấp độ khác nhau để đảm bảo giao tiếp, trao đổi thông tin và kết quả. Hợp tác chặt chẽ và thăm viếng lẫn nhau giúp cho việc quốc tế hóa các địa bàn đại học.

Các thành tựu quan trọng bao gồm đào sâu tiếp cận giảng dạy cho nghiên cứu so sánh xuyên ngành, tập huấn mùa hè, học liệu. Chỉ báo đo quan trọng bao gồm số giảng viên tham gia module đào tạo giảng viên, số nhà nghiên cứu trẻ tham gia tập huấn mùa hè, số học liệu và báo cáo tóm tắt cho các nhà làm chính sách, các tổ chức công và bán công. Tính bền vững của việc tăng cường năng lực  và truyền bá sản phẩm của Dự án được đo bằng số modules về nghiên cứu xuyên ngành, số sinh viên học các môn học xuyên ngành, số học liệu được tải về từ nguồn mở. Những chỉ báo khác gồm số nhóm làm việc ở khu vực với những thành viên từ những chuyên ngành khác nhau, các chương trình đào tạo xuyên ngành. 

Các tin đã đưa ngày:
Liên kết Website