Thông báo : Hội thảo quốc tế “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm Đổi Mới và những thách thức phía trước”

Thông báo : Hội thảo quốc tế “Đánh giá lại chủ nghĩa tư bản và xã hội châu Á trong thế kỷ XXI: Tổng quan so sánh các thành tựu của Việt Nam sau 30 năm Đổi Mới và những thách thức phía trước” The conference on: Rethinking Asian Capitalism and Society in the 21st Century: A ...

Liên kết Website