HỘI THẢO KHOA HỌC : HỢP TÁC NGHIÊN CỨU VĂN HÓA VIỆT NAM - ẤN ĐỘ GIAI ĐOẠN 1986 ĐẾN NAY

Ngày 9/1/2018, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ tổ chức hội thảo khoa học “Hợp tác nghiên cứu văn hóa Việt Nam - Ấn Độ giai đoạn từ 1986 đến nay”.

Liên kết Website